Background Image

เกี่ยวกับเรา


เราแสวงหาลู่ทางใหม่ๆ ที่ต่างไปจากวิธีการเดิมๆ

 • ประวัติบริษัท

  บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  Inter Far East Wind International Co.,Ltd.

  จาก การที่ภาครัฐได้มีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอย่างเป็นรูปธรรม เกิดเป็นโอกาสในการรวมตัวของผู้ชำนาญการด้านลม และนักพัฒนาโครงการมืออาชีพในหลากหลายสาขา ก่อตั้งขึ้นมาเป็นบริษัท กรีนโกรท จำกัด (ชื่อเดิมของบริษัท)

  ในปี ค.ศ. 2009 (พ.ศ.2552) โดยมุ่งเน้นที่จะเข้ามาเป็นผู้นำในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ทั้งใน และต่างประเทศ จนเป็นเวลาเกือบทศวรรษที่บริษัทได้ใช้เวลาศึกษาศักยภาพ และแหล่งพลังงานลมในพื้นที่ยุทธศาสตร์ต่างๆ

  วันนี้ บริษัทเป็นไปมากกว่านักพัฒนาโครงการ หากแต่องค์ความรู้ที่ได้สะสมมานั้น ทำให้บริษัทเป็นเสมือนสถาบันและองค์กรที่พร้อมเดินหน้าปฏิวัติอุตสาหกรรมการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมให้เป็นพลังงานที่ยั่งยืน เราอยากเห็นบทบาทที่สำคัญของพลังงานธรรมชาติในการทำหน้าที่เป็นพลังงานหลัก ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต

  ต้นปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) เราจึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (IWIND) และเดินหน้าในการพัฒนาโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ

  Screenshot • คณะผู้บริหาร

  ดร.สุเมธ สุทธภักติ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  Screenshot
  การศึกษา
  • • Presbyterian Singapore ทุนรัฐบาลสิงคโปร์
  • • มหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ การบริหารการจัดการภาคพิเศษ
  • • มินิ เอ็มบีเอ การบริหารการตลาดสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นที่ 1
  • • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • • ปรัชญาบริหารการจัดการดุษฏีบัณฑิต NPC COLLEGE OF SCIENCE AND MANAGEMENT, INDIA
  • • วิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน (SERT)
  อบรมหลักสูตรต่างๆ
  • • หลักสูตรการนำเข้า-ส่งออก กระทรวงศึกษาธิการ
  • • หลักสูตรการถ่ายทอดประสบการณ์อย่างมืออาชีพทางด้านธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • • โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อขยายธุรกิจระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  • • หลักสูตร Service Innovation ชั้นสูง มหาลัยธรรมศาสตร์
  • • หลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5
  ประสบการณ์การทำงาน
  • • ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และกลุ่มบริษัทย่อย
  • • ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม 11 บริษัทในเครือเมอร์เชินท์ กรุ๊ป
  • • กรรมการบริหาร โรงงานไฟฟ้าพลังงานลม YEONGJU WINDTECH เกาะเจจู เกาหลีใต้
  • • ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี นายปองพล อดิเรกสาร
  • • คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายปองพล อดิเรกสาร
  • • ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการตำรวจแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
  • • คณะอนุกรรมาธิการการค้าชายแดน สภาผู้แทนราษฎร
  • • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
  • • ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วนเขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ 2550
  • • เลขานุการ คณะกรรมาธิการกิจการชายแดน สภาผู้แทนราษฎร ปี 2552 - 2554
  • • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2553 - 2554
  • • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงิน การธนาคาร และ สถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร - ปัจจุบัน
  • • ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร – ปัจจุบัน
  • • คณะอนุกรรมาธิการด้านพลังงาน ( Feed-in-Tariff ) สภาผู้แทนราษฎร
  • • ที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 2554-2556
  • • ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

 • คณะกรรมการบริษัท
 • นโยบายบริษัท

  วิสัยทัศน์


  “ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาโครงการเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ในพื้นที่ศักยภาพ อย่างเหมาะสมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อบูรณาการสังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง”

  พันธกิจ


  1. มุ่งมั่นสรรหาแหล่งพลังงานลมที่มีศักยภาพ และบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน โดยคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม

  2. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพของกังหันลมที่เหมาะสมกับศักยภาพลม ในแต่ละพื้นที่เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าที่คงที่และยั่งยืน

  3. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโครงการ สร้างงาน สร้างรายได้และปลูกจิตสำนึก การรักบ้านเกิดของคนในชุมชน

  การกำกับดูแลกิจการที่ดี


  "เรามุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นธรรม และคำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ"
  อ่านต่อ...

Top