Background Image

ธุรกิจของบริษัท


งานล่าลม

พลังงานลม เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและกำลังลม ทำให้วัตถุต่าง ๆ เกิดการปลิวลอยได้ ลมเป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ด้วยเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามนุษย์จึงได้พัฒนาออกแบบกังหันลม ที่มีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ โดยใช้หลักความรู้ด้านพลศาสตร์ของลมและหลักของวิศวกรรมในแขนงต่าง ๆ เพื่อนำพลังงานมาใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการนำพลังงานลมมาผลิตกระแสไฟฟ้า

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีการพัฒนาโครงการกังหันลมอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ โดยการพัฒนาโครงการในแต่ละพื้นที่ ใช้ทักษะ ความรู้จากศาสตร์ทุกแขนง ทั้ง หลักพฤติกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และอื่นเพื่อบูรณาการสร้างโครงการกังหันลมที่มีลักษณะเฉพาะ และมีความโดดเด่นในแต่ละโครงการที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะพื้นที่และชุมชนรอบโครงการ

Pic

Pic
Background Image

บริการของเรา

มุ่งมั่นสรรหาแหล่งพลังงานลมที่มีศักยภาพ

บูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน โดยคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม และมุ่งพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการเพิ่มเติม

ติดต่อเรา
Top