Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


8 ต.ค. 2558 - 15:39

ประชุมชี้แจงโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง (ปากพนัง)

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 iWind ได้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ ต่อผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งอำเภอปากพนังให้รับทราบ และมีการขอให้แสดงความคิดเห็นและเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ ทางอำเภอและผู้ใหญ่บ้านให้การตอบรับเป็นอย่างดีและมีความสนใจในโครงการเป็นอย่างมากพร้อมนำเรื่องเตรียมแผนพัฒนาอำเภอปากพนังต่อไปTop