Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


22 ม.ค. 2561 - 16:23

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี พ.ศ.2561

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการต้อนรับน้องๆ นักศึกษาฝึกงาน ประจำปี พุทธศักราช 2561 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำนวน 3 ท่าน และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ท่าน รวมทั้งหมดจำนวน 4 ท่าน เริ่มเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเน้นให้นักศึกษาเจอปัญหาจากสถานการณ์จริง และสามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนโดยมีเหตุมีผล รู้จักการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การทำงานแก่นักศึกษาโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องTop