Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


29 ม.ค. 2561 - 11:48

ต้อนรับคณะวิจัย จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ และเข้าเก็บข้อมูลเรื่องเสียงจากกังหันลม ณ โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

วันที่ 28 มกราคม 2560 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ต้อนรับคณะวิจัย จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดย ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ และเข้าเก็บข้อมูล เรื่องเสียงจากกังหันของบริษัทฯ เพื่อการทำวิจัยเรื่อง “การแพร่กระจายของเสียง และผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย” ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จำเป็นต้องเก็บข้อมูลระดับความดังเสียง เสียงรบกวนและแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากกังหันลม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต ณ โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


Top