Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


2 ก.พ. 2561 - 17:19

iWind ต้อนรับคณะวิจัยระบบนิเวศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ต้อนรับคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสำรวจพื้นที่สีเขียว สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก ในโครงการฯที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อเก็บข้อมูลทำวิจัยด้านระบบนิเวศของโครงการต่อไปTop