Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


28 มิ.ย. 2561 - 13:57

iWind เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพพลังงาน ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นางสาวณัฏฐนันท์ ประสานเกลียว ผอ.ฝ่ายพัฒนาโครงการฯ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)​ และเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) โดยคณะกรรมการ กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพพลังงาน ครั้งที่ 1/2561 เป็นหนึ่งในกลุ่มอาชีพที่กระทรวงศึกษาธิการได้แต่ตั้ง ณ ห้องประชุม 1 อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร


Top