Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


10 ก.ค. 2561 - 14:18

iWind รับพันธุ์กล้าไม้จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 เพื่อขยายพันธุ์ในพื้นที่โครงการฯ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) รับพันธุ์กล้าไม้จากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อนำมาปลูก และขยายพันธุ์ในพื้นที่โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง โดยเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้ที่มีความสนใจ และปลูกจิตสำนึกการเรียนรู้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การรักษาป่าชายเลนอย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป


Top