Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


1 ส.ค. 2561 - 10:02

iWind เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพพลังงาน ครั้งที่ 2/2561

......เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คุณธนคิณ ชัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการ กรอ.อศ. (แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ตามนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ โดยสรุปเรื่องทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพพลังงาน ภายใต้แผนภารกิจ Energy of “3P” สาน 3 พลังงาน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 3 อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานครTop