Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


30 ส.ค. 2561 - 17:21

iWind เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพพลังงาน ครั้งที่ 3/2561

......วันที่ 30 สิงหาคม 2561 คุณธนคิณ ชัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการ กรอ.อศ. (แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา) ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง “ทิศทางการตลาดการผลิตกำลังพลคนพลังงาน” ครั้งที่ 3/2561 เพื่อทำหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ตามนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ ณ ห้องธนกร ชั้น 3 โรงแรมปทุมธานีเพลส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี



Top