Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


20 ก.ย. 2561 - 17:31

iWind รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บ่ายวันที่ 19 กันยายน 2561 ดร.สุเมธ สุทธภักติ กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2561 จากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และนำโครงการของบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และบริษัทฯได้รับขึ้นทะเบียนตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณา โครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย ดร.สุเมธ สุทธภักติ กล่าวว่า “แนวทางให้การพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดจากจุดนี้ไปจะมีความท้าทายในการขยายคำนิยามของ Sustainable Energy (ความยั่งยืนทางด้านพลังงาน) ให้มีมิติและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ในฐานะผู้พยายามริเริ่มโครงการ และผลักดันให้ iWind เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เป็นการยืนยันถึงความพร้อมของบริษัทฯ ในการแข่งขันกับตลาดพลังงานเสรีในอนาคต เป็นหลักคิดสากลที่สำคัญที่เราต้องนำมาบูรณาการกับพันธกิจของบริษัทฯ จากนี้ไปบริษัทฯ ก็จะมุ่งเน้นขยายผลจากการขึ้นทะเบียนดังกล่าวไปยังโครงการอื่นๆ รวมทั้งจัดทำนโยบายบริหารมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยสื่อสารแนวคิดและหลักการไปยังฝ่ายปฎิบัติการทุกหน่วยสำหรับโครงการต่างๆ ที่สำคัญที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานยังมีโครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพของการปฎิบัติงานในมิติของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งหลักคิดเรื่อง Carbon Neutral โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาป่าชายเลนในโครงการ และโครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Thailand V-ETS) ที่บริษัทสามารถพิจารณากลไก เพื่อทำรายได้จากกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ในอนาคตต่อไป”Top