Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


31 ต.ค. 2561 - 17:54

iWind มีมาตรการตรวจสอบอุปกรณ์กังหันประจำปี

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) จัดให้มีมาตรการตรวจสอบอุปกรณ์กังหันประจำปี โดยมีผู้จัดการโครงการฯ และคณะทีมงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและบำรุงรักษา เข้าดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างอุปกรณ์กังหันลมให้มีประสิทธิภาพพร้อมดำเนินงานอยู่เสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจ และตรวจเช็คความแข็งแรงของอุปกรณ์กังหันลมให้กับประชาชน และชุมชนในพื้นที่ โดยบริษัทฯ ยังคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงมาเป็นอันดับหนึ่งอีกด้วย


Top