Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


16 พ.ย. 2561 - 14:33

iWind เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ส่งพนักงานบริษัทฯเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาวิชาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยปละความปลอดภัย (OHS18001:2007) ของโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพนักงานเข้าร่วม จำนวน 4 ท่าน

1.นายศรชัย ปานทน ตำแหน่ง รองผู้จัดการโครงการฯ

2.นายจิรศักดิ์ อิ้มยิ้ม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและบำรุงรักษา

3.นายณัฐพล เพรชศรีทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและบำรุงรักษา

4.นายเสนีย์ นิยมเดชา ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาโครงการฯTop