Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


12 ธ.ค. 2561 - 20:38

iWind รับมอบใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 อย่างเป็นทางการ

วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดร.สุเมธ สุทธภักติ กรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายตามสายงานสำคัญของบริษัทเข้ารับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 อย่างเป็นทางการ โดยมีคุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐาน บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนในการส่งมอบการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้

ในการนี้ ดร.สุเมธ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า "ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้านั้นมีความเกี่ยวโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายด้าน ดังนั้นสิ่งที่บริษัทมุ่งมั่นดำเนินการคือ การดำเนินธุรกิจแบบมีระบบและเป็นมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ โดยในครั้งนี้ถือเป็นการยืนยันผลของความสำเร็จของบริษัทในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานระบบ ทั้ง 3 มาตรฐานในครั้งเดียวพร้อมกัน ซึ่งครอบคลุมทุกมิติ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความเป็นมืออาชีพของพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกคนที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจที่จะขับเคลื่อนบริษัทและดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้มาตรฐานทั้ง 3 ดังกล่าว รวมทั้งการรับรองดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการของบริษัทต่อจากนี้ไปและเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อการแข่งขันด้านธุรกิจพลังงาน ทั้งนี้บริษัทถือเป็นผู้ประกอบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมเจ้าแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเวอร์ชั่นล่าสุดพร้อมกันทั้ง 3 ระบบ นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถจัดการรับมือกับข้อผิดพลาด ปัญหาอุปสรรคที่ท้าทายองค์กรอย่างเป็นระบบ" "บริษัทใช้เวลาในช่วงที่ผ่านมาแก้ไข ปรับเปลี่ยนระบบงานต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการประชุมดำเนินการ สร้างความเข้าใจจากสำนักงานปฏิบัติการตลอดจนโรงไฟฟ้าของบริษัท มันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ง่ายเลยและจากการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาพบว่าระบบดังกล่าวยังช่วยลดความเสี่ยงขององค์กรต่อปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากนี้ไปบริษัทและพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป"


Top