Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


21 ธ.ค. 2561 - 16:47

iWind รับรางวัลเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว ประจำปี 2561

......วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ดร.สุเมธ สุทธภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมรับรางวัลเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว ประจำปี 2561 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทางบริษัทได้แสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน ระดับ 1 (ระดับสูงสุด) โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ครบทั้ง 8 ข้อกำหนด อาทิเช่น มีนโยบายและคณะทำงานรับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ, กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกห่างไกลยาเสพติด และการตรวจสุขภาพและหรือวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพพนักงาน
......ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ใช้แรงงานทั้งประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสถานประกอบกิจการอันจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) ในปี 2562 ต่อไป


Top