Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


18 ม.ค. 2562 - 14:28

iWind ให้การต้อนรับคณะสำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงาน โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ให้การต้อนรับคณะสำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 50 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประเภท อปท.บริหารจัดการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานให้กับชุมชน และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้รู้รักการอนุรักษ์พลังงานและการนำพลังงานทดแทนตามศักยภาพพื้นที่มาใช้ประโยชน์แก่ชุมชน โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


Top