Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


23 ม.ค. 2562 - 13:44

iWind เข้าร่วมหารือตามระเบียบวาระการประชุมกับคณะกรรมการ (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. คุณธนคิณ ชัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการ กรอ.อศ. (แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา) ได้เข้าร่วมหารือตามระเบียบวาระการประชุมกับคณะกรรมการ (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพลังงาน โดยมี ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กร.อ.อศ.) เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ในการนี้ คณะกรรมการ อ.กรอ.อศ. ได้เข้าศึกษาดูงานสถานที่ เครื่องมือ และสื่อการเรียนการสอน แผนกวิชาต่างๆ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และได้เข้าศึกษาดูงานภายในบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในส่วนของโรงไฟฟ้า และท่าเรือน้ำลึก จังหวัดระยอง


Top