Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


23 ม.ค. 2562 - 17:28

iWind ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ T-VER

วันพุธ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) ที่บริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนไปเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยมี ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นผู้เข้าตรวจประเมิน จุดประสงค์การเข้าตรวจประเมินในครั้งนี้ คือ เพื่อติดตามเเละรับทราบสถานภาพของโครงการ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค์ของการดำเนินโครงการ โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือช่วงนำเสนอผลงานในปีที่ผ่านมา เเละช่วงการตรวจเยี่ยมสถานที่จริง ทั้งนี้ ผลการตรวจติดตามสรุปได้ว่า การประเมินผลเป็นไปตามตามข้อกำหนดที่ได้เคยให้ไว้กับ อบก. และทางทีมผู้ตรวจจะดำเนินการจัดส่งรายงานผลการตรวจให้ทางบริษัทฯ ต่อไป


Top