Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


8 มี.ค. 2562 - 17:43

iWind ให้การต้อนรับคณะสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงาน โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ให้การต้อนรับคณะสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา จำนวน 40 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประเภท อปท.บริหารจัดการที่ดี โดยคัดเลือกจากชุมชนระดับตำบล หรือเทศบาลตำบลที่เป็นชุมชนเข้มแข็ง สนใจด้านพลังงาน และมีความพร้อมในการ่วมโครงการด้วยความสมัครใจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานให้กับชุมชน และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้รู้รักการอนุรักษ์พลังงานและการนำพลังงานทดแทนตามศักยภาพพื้นที่มาใช้ประโยชน์แก่ชุมชน โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


Top