Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


29 ม.ค. 2559 - 14:05

การทำประชาพิจารณ์โครงการเกาะใหญ่ วินด์ฟาร์ม

ภาพบรรยากาศการทำประชาพิจารณ์โครงการเกาะใหญ่ วินด์ฟาร์ม ขนาด 90 MW หมู่บ้านสุดท้าย ชาวบ้านต่างให้ความสนใจและสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน ผลการติดตามประเมินศักยภาพลมบริเวณพื้นที่โครงการเกาะใหญ่ วินด์ฟาร์ม พบว่ามีค่าลมเฉลี่ยประมาณ 5.8 เมตร/วินาที โดยบริษัทได้เสร็จสิ้นการสำรวจพิกัดตำแหน่งกังหันลมจำนวน 36 ต้น ต้นละ 2.5 MW ทั้งนี้บริษัทจะใคร่ขอแจ้งความคืบหน้าโครงการต่อไปTop