Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


2 พ.ค. 2562 - 11:06

iWind ร่วมกิจกรรม“แรงงานจิตอาสา รักชีวิต รักษ์ป่า ไม่พึ่งพายาเสพติด” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2562 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นายธวัชชัย ธนะเศวตร ผู้จัดการโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง และทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติและกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด “แรงงานจิตอาสา รักชีวิต รักษ์ป่า ไม่พึ่งพายาเสพติด” ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าและประมงชายฝั่งบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะบริเวณชายหาด


Top