Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


7 พ.ค. 2562 - 17:25

iWind ได้รับเกียรติร่วมตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายมรุตพงศ์ คงเขียว (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับเกียรติร่วมตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2562 ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ในตำแหน่งผู้แทนลูกจ้าง ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ โดยนายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยในครั้งนี้ได้ร่วมตรวจบริษัท ซีอาร์ นครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) จํากัด


Top