Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


12 มิ.ย. 2562 - 14:15

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชนปี 2562 ของทางสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ พลังงานทดแทน และกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม และยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ เกี่ยวกับพลังงาน


Top