Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


15 มิ.ย. 2562 - 12:56

iWind เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน ครั้งที่ 2/2562

ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 คุณธนคิณ ชัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการ กรอ.อศ. (แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา) ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน กับสถานประกอบการ และการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพลังงาน เรื่อง “อาชีวะฝีมือชน คนพลังงาน” ครั้งที่ 2/2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในการนี้ คณะกรรมการ อ.กรอ.อศ. ได้เข้าศึกษาดูงานภายในโรงไฟฟ้าจะนะ และบริษัท สงขลาไบโอแมส จำกัด ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


Top