Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


18 มิ.ย. 2562 - 17:43

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม จังหวัดสงขลา

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชนปี 2562 ของทางสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ พลังงานทดแทน และกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม และยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ เกี่ยวกับพลังงาน


Top