Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


18 มิ.ย. 2562 - 21:24

iWind ได้รับเกียรติจากสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 คุณธนคิณ ชัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการ กรอ.อศ. (แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา) ได้รับเกียรติจากสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาคณะอนุกรรมการการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) โดยมี 5 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย 1.กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ 2.กลุ่มอาชีพก่อสร้าง 3.กลุ่มอาชีพรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 4.กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน 5.กลุ่มอาชีพพลังงาน เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการตระหนักถึงความสำคัญ และเพื่อร่วมมือเป็นเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เพื่อให้ครูอาชีวศึกษาสามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
https://www.dailynews.co.th/education/715435


Top