Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


2 ส.ค. 2562 - 09:53

iWind ได้รับเกียรติร่วมประชุมเพื่อหารือหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คุณธนคิณ ชัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการ กรอ.อศ. (แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา) ได้รับเกียรติร่วมประชุมเพื่อหารือหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กับ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ระดับสามัญ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (สพบ.) จังหวัดปทุมธานีTop