Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


6 ส.ค. 2562 - 17:36

ดร.สุเมธ สุทธภักติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดประตูสู่อาเซียนประจำปีการศึกษา 2562” โรงเรียนสตรีปากพนัง

วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 ดร.สุเมธ สุทธภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดประตูสู่อาเซียนประจำปีการศึกษา 2562” ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น สามารถปรับทันโลกทัศน์ให้พร้อมสำหรับการอยู่ร่วมกัน กับประชาคมอาเซียน อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน ครู บุคลากร ได้มีโอกาสแสดงออกในความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน และในโอกาสนี้ บริษัทฯได้สนับสนุนของรางวัลสำหรับนักเรียนในกิจกรรมดังกล่าว และร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน (พลังงานลม) ให้แก่นักเรียน ครู และผู้ที่สนใจ ภายในงานอีกด้วย

ดร.สุเมธ กล่าว ผมหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ และมิตรภาพ ผ่านกิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียนของโรงเรียนสตรีปากพนัง นับว่าเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคในอนาคตให้เป็นที่ประจักษ์กับชาวโลกว่าเราเป็น “อาเซียน” เป็นสังคมแห่งความสามัคคี แบ่งปันและเอื้ออาทร


Top