Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


13 ส.ค. 2562 - 17:13

iWind ตรวจติดตาม Surveillance I เพื่อให้การรับรองมาตรฐานระบบ ISO9001:2015 , ISO14001:2015 และ OHSAS18001:2007 โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการรับการตรวจติดตามจากหน่วยงานภายนอก ผู้ให้การรับรองการตรวจรอบ Surveillance I เพื่อติดตามผลการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO ทั้ง 3 ระบบ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 ผลการตรวจไม่พบประเด็นที่ไม่สอดคล้อง ทั้งนี้ทีมงานจะนำข้อเสนอแนะ ไปพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น


Top