Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


20 ส.ค. 2562 - 13:59

iWind ต้อนรับคณะทีมผู้ตรวจประเมินโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) ปี 2562

วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ต้อนรับคณะทีมผู้ตรวจประเมินโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) ปี 2562 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดต่อไป โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการตรวจประเมินโครงการฯ


Top