Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


28 ส.ค. 2562 - 16:24

iWind เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ปี 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ได้เข้าร่วมตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ปี 2562 โดยนายธวัชชัย ธนะเศวตร ผู้จัดการโครงการ และนายมรุตพงศ์ คงเขียว เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตามที่มาตรฐานกำหนด จัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานนำโดย นายฉลาดวิทย์ ประเทืองมาศ (นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ) ประธานการประชุม ผู้แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ผลการประเมินของบริษัทฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยTop