Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


5 ก.ย. 2562 - 17:12

iWind รับใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562 ระดับต้น

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้แนวคิด "Forward culture of prevention for safety Thailand : มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน" ได้รับเกียรติจาก พลเอก อภิชาติ แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานในพิธี โดยมีนายธวัชชัย ธนะเศวตร (ผู้จัดการโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง) และนายมรุตพงศ์ คงเขียว (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) ขึ้นรับมอบใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562 ระดับต้น (ปีที่ 2) และร่วมชมนิทรรศการความปลอดภัยภายในงาน


Top