Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


13 ก.ย. 2562 - 10:54

iWind ร่วมประชุมสัมมนาผลการดำเนินงานแผนประสานความร่วมมือการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา

วันที่ 12 กันยายน 2562 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ส่งนายมรุตพงศ์ คงเขียว เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทน จป.วิชาชีพ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในนามสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมสัมมนาผลการดำเนินงานแผนประสานความร่วมมือการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) / สสปท. โดยได้ร่วมขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการทำงานตามแผนการดำเนินการประสานความร่วมมือการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย และร่วมถอดบทเรียนการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยTop