Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


22 พ.ย. 2562 - 15:57

iWind ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่ – หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด iWind ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่ – หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 15 ท่าน โดยมีนักเรียนสัญชาติ อินโดนีเซีย มาเลเซีย โปแลนด์ และไทย เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคุณธวัชชัย ธนะเศวตร ผู้จัดการโครงการฯและทีมงานให้การบรรยายเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม คณะอาจารย์และนักเรียนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และร่วมกับปลูกต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ ทางทีมงาน iWind ได้นำคณะฯ ไปทัศนศึกษาประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชการที่ 9) เพื่อช่วยเหลือบรรเทา ความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม และปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเล่าประวัติความเป็นมาของอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกด้วย


Top