Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


10 ม.ค. 2563 - 17:29

iWind มอบทุนการศึกษาประจำปี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านบางแรด

วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 นายธวัชชัย ธนะเศวตร ตัวแทนผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ให้แก่เด็กเรียนและเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด กตัญญูช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวมอยู่เสมอ โดยมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดกาญจนาราม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และในการนี้บริษัทฯ ยังร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 อีกด้วย โดยเป็นส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน และสังคม ตามปณิธานของบริษัทฯ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนให้เจริญเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป ตามคำขวัญ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" ของท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านบางแรด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


Top