Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


8 ก.พ. 2559 - 11:57

คณะผู้บริหาร บริษัท iWind คุณบรรจง อรชุนกะ และทีมงาน ได้เข้าร่วมสัมนาการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากลม

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหาร บริษัท iWind คุณบรรจง อรชุนกะ และทีมงาน ได้เข้าร่วมสัมนาการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากลม การสัมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดย การสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริม การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ข่าวดีคือ กรมกระทรวงพลังงานมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากลม จากเดิม 1800 MW เป็น 3002MW ภายในปี 2579Top