Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


8 ก.พ. 2559 - 12:02

iWind ได้ลงนามสัญญาซื้อหุ้น โครงการกังหันลม Samdal เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ ขนาด 33 MW

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 iWind ได้ลงนามสัญญาซื้อหุ้น โครงการกังหันลม Samdal เกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ ขนาด 33 MW โดยโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่มีศักยภาพที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งการเข้าถือหุ้นในกิจการดังกล่าวจะส่งผลรายได้แบบก้าวกระโดด และยังเป็นการส่งสัญญาณความพร้อมของบริษัทฯที่จะเริ่มพัฒนาโครงการกังหันลมพื้นที่อื่นๆในประเทศเกาหลีต่อไปTop