Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


9 ก.พ. 2559 - 13:30

ผู้บริหาร iWind ให้ความรู้เรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2558 iWind ยังมีความภูมิใจ และสนันสนุนการให้ความรู้ภาคการศึกษาในการผลิต กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมแก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยวันนี้ คุณบรรจง อรชุนกะ MD ของบริษัท ได้เข้าให้ความรู้เรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมTop