Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


20 ม.ค. 2560 - 16:47

iWind ลงนามสัญญาซื้อขายระบบจัดเก็บพลังงานอัจฉริยะโครงการกังหันลม โครงการแรกของอาเซียน

นายกอปรบุญ แสงมณี (ซ้ายสุด) ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ,ดร. เกษียร สุขีโมกข์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ,ดร.สุเมธ สุทธภักติ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ (ที่ 3 จากขวา) อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว,นาย ชิเกรุ ฟูกูฮารา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูรูกาว่า แบตเตอร์รี่ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ,นาย ยาซูฮิโร โคดากะ (ขวาสุด) ผู้จัดการแผนก การขายและการตลาดต่างประเทศ บริษัท ฟูรูกาว่า แบตเตอร์รี่ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)

ดร.สุเมธ สุทธภักติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ได้ลงนามสัญญาซื้อขายระบบจัดเก็บพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Storage System) สำหรับใช้ในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากลม ในโครงการนาลมลิกอร์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ VSPP-PEA 006/2557 กับกลุ่มบริษัท ฟูรูกาว่า แบตเตอร์รี่ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) โดยได้ร่วมพัฒนาระบบดังกล่าว ตามความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เพื่อรองรับโครงการต่างๆของบริษัทฯในอนาคต ตามนโยบายของกระทรวงพลังงานซึ่งส่งเสริมให้มีการใช้ระบบบริหารจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า สำหรับพลังงานทดแทนเพื่อลดการผันผวนของระบบไฟฟ้า ตามยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพพลังงานทดแทน Energy 4.0 โดยโครงการดังกล่าว จะเป็นโครงการแรกของอาเซียนที่ได้เริ่มนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้

อนึ่ง บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) จะเป็นตัวแทนการจำหน่ายระบบดังกล่าวสำหรับตลาดในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว (Authorized Exclusive Partnership) โดยในการลงนามเซ็นสัญญานี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากทาง นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) ประจำประเทศญี่ปุ่น ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าวTop