Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


1 มิ.ย. 2560 - 16:07

คณะกรรมการ Thailand Energy Awards 2017 ลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

คณะกรรมการ Thailand Energy Awards 2017 ด้านพลังงานทดแทน ลงพื้นที่เยี่ยมชม บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ตั้งอยู่ที่ 111/11 หมู่ 1 ตำบลบางพระ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ดร.สุเมธ สุทธภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมซึ่งเป็นโครงการที่ทางบริษัทตั้งใจจะพัฒนาให้เป็นโครงการกังหันต้นแบบในลักษณะของ Wind Park (สวนกังหันลม) ซึ่งไม่ใช่ Wind Farm (ฟาร์มกังหันลม) โดยได้สร้างแล้วเสร็จและเริ่มกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน


Top