Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


19 มิ.ย. 2560 - 16:26

โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนปากพนัง เข้ามาเยี่ยมชมโครงการฯ และมีการปลูกป่าชายเลน จำนวน 700 ต้น

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2560 บริษัทฯมีความยินดียิ่งที่ได้ทำการต้อนรับคณะอาจาร์ยและนักเรียน โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีโครงการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อพัฒนาป่าชายเลนและอนุรักษ์แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ซึ่งได้ปลูกกล้าไม้บริเวณกังหันลมต้นที่ 1 - 2 จำนวน 700 ต้น โดยกล้าไม้เหล่านี้จะได้รับการดูอย่างดี ให้เติบโตสวยงามภายในโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ทั้งนี้กล้าไม้แต่ละต้นยังมีชื่อผู้ปลูกติดอยู่อีกด้วย


Top