Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


17 ก.ค. 2560 - 11:19

iWind ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงานสัมมนา

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) โดย ดร.สุเมธ สุทธภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เกียรติรับเชิญจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขึ้นเป็นวิทยากรในงานสัมมนา "ความพร้อมของประเทศไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน" ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยเป็นการบรรยายในหัวข้อ “กรณีศึกษาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ สวทช. ซึ่งในงานนี้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาต่างให้ความสนใจในโครงการฯ เป็นอย่างมาก


Top