Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


17 พ.ย. 2560 - 16:55

iWind ได้รับเกียรติจาก พพ. ถ่ายทำวีดิทัศน์โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2017

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในการถ่ายทำวีดิทัศน์โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ที่ได้รับรางวัลด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการเชื่อมโยงกับระบบสายส่ง (On-Grid) ของโครงการ Thailand Energy Awards 2017 โดยเป็นการสัมภาษณ์ นายธนคิณ ชัยรัตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ณ โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเผยแพร่ความสำเร็จด้านพลังงานทดแทนของโครงการฯ ต่อไป


Top